virtula logo

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Organizației de Creditare Nebancară ”Victoria Credit” SRL

Toate informaţiile conținute în acest site sunt proprietatea Organizației de Creditare Nebancară ”Victoria Credit” SRL, numită în continuare "Virtula".

Produsele şi serviciile descrise în acest site, precum şi mărcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivă a Virtula, ele neputând fi reproduse sau folosite de către un alt terţ, sub sancţiunea legislaţiei aplicabile.

Prin utilizarea prezentului site, utilizatorul acceptă termenii și condițiile de utilizare a acestui site, acordul de utilizare a semnăturii electronice simple, declară că activează în nume propriu și nu este o persoana expusă politic, inclusic, acceptă de a recepționa de la Virtula informații prin intermediul mesajelor SMS, poștei electronice și poștei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

“Virtula” este autorizat ca operator de date cu caracter personal, cu nr. 0000301-001 și prelucrează datele cu caracter personal ale Împrumutatului/Solicitantului (nume și prenume – inclusiv pentru membrii familiei, după caz, sex, dată și locul nașterii, cetățenia, date din actele de stare civilă, serie și număr act de identitate, CNP, semnatură, adresă domiciliu/reședință, telefon, fax, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație economică și financiară, bunuri deținute, date bancare) furnizate cu prilejul formalităților de prezentare a informațiilor obligatorii, ofertare, încheiere și derulare a prezentului contract de credit și/sau obținute din baze de date publice. Conform cerințelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, “Virtula” administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele personale pe care Împrumutatul/Solicitantul le furnizează.

Scopul colectării datelor Împrumutatului de către “Virtula” este prestarea serviciilor de acordare și gestionare a împrumuturilor, întocmirea de rapoarte de credit, după caz, colectarea debitelor. Având în vedere aceste scopuri, Împrumutatul/Solicitantul este obligat să furnizeze datele, acestea fiind indispensabile încheierii contractelor de credit. Refuzul Împrumutatului/Solicitantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate, determină imposibilitatea de a încheia contractul de credit.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării directe de către “Virtula”, în vederea desfășurării activităților prevăzute de actele constitutive. Este posibil însă ca “Virtula” să prelucreze datele personale ale Împrumutatului prin împuterniciți, către care externalizează diferite componente ale activității sale (ex: agenții de colectare a creanțelor etc.). Împuterniciții sunt obligați să acționeze numai la instrucțiunile “Virtula” și să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor. Totodată, este posibil ca “Virtula” să transmită, în baza unui interes legitim sau în virtutea unei obligații legale, aceste date către Biroul de Credite sau către autorități statale cu atribuții de reglementare și control în diverse domenii.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, “Virtula” este obligată să stocheze datele furnizate de Împrumutat/Solicitant pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea relației contractuale, având obligația să le pună la dispoziția autorităților competente oricând la solicitarea acestora.

Drepturile clientului cu privire la prelucrarea datelor sale personale

Clientul a luat la cunoștința că beneficiază și își poate exercita drepturile prevăzute de articolele 12-18 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, și anume:

1. Dreptul de informare: dreptul persoanei vizate de prelurarea de date cu caracter personal de a fi informată cu privire la identitatea operatorului, scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează să li se dezvăluie datele, existența și modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de legea Nr. 133 .

2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care privesc persoana vizată sunt sau nu sunt prelucrate de operator. Acest drept se poate exercita față de Virtula în următoarele condiții: adresarea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, la adresele operatorului față de care se exercită dreptul, care va avea atașată o copie lizibilă a documentului de identitate. Cererea se poate expedia și prin email, la adresa Virtula, [email protected].

3. Dreptul de intervenție: dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 133, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 133; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate de rectificare sau transformare în date anonime, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Acest drept se poate exercita, atât față de Virtula în următoarele condiții: adresarea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, la adresele operatorului față de care se exercită dreptul, în care se va arată motivul justificat al intervenției, modul în care se dorește să se intervină asupra datelor și datele asupra cărora se dorește să se intervină și care va avea atașată o copie lizibilă a documentului de identitate. Cererea se poate expedia și prin e-mail la adresa Virtula, info@ Virtula.md.

4. Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca date care vizează persoana să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept se poate exercita față de Virtula în următoarele condiții: adresarea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, la adresele operatorului față de care se exercită dreptul, în care se va arată motivul justificat al opoziției, interesul legitim lezat prin prelucrare și datele asupra cărora se exercită opoziția și care va avea atașată o copie lizibilă a documentului de identitate. Cererea se poate expedia și prin e-mail la adresa Virtula, [email protected].

5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său, ori alte asemenea. Persoana poate fi supusă deciziei prevăzutemai sus în cazul în care decizia este autorizată de o lege care stabileşte măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal sau decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută.

6. Dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.

Cookies

În mod automat site-ul www.virtula.md stochează informații de tip cookie. Prin “cookie” se înțelege un fișier text care conține informații privitoare la activitatea unui anumit utilizator de site (pagini vizitate, data și ora vizitării, informații privind autentificarea pe site). Colectarea acestor date se face exclusiv în scopul asigurării securității datelor colectate prin intermediul site-ului, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de “Virtula” clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit “cookies”.

Copyright

“Virtula” deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Nu se acceptă copierea, reproducerea în orice modalitate, multiplicarea, alterarea, intervenția asupra formei și conținutului site-urilor web “Virtula”, inclusiv asupra graficii, formatelor, modalităților de prezentare și structurare a informațiilor, materialelor generate prin intermediul site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Clauze finale

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii “Virtula” pot duce la suspendarea accesului Dumneavoastră la serviciile oferite de “Virtula” prin intermediul acestui site.